woensdag 4 april 2018

Aardbeving en opstanding!

Joden willen een teken
De dood van de Messias gaat gepaard met grote tekenen. Toch lijkt hier weinig aandacht voor, en dat is onterecht. Wat betekent het natuurgeweld rond het kruis van Christus? In het boek Mattheüs komt het regelmatig voor dat de joden een teken vragen van Jezus (Mt 12:37-39; 16:1-4). Zij willen bewijs dat Hij de Messias is. Ze krijgen dan het teken van Jona (Mt 12:39 en 16:4). Later geeft de Heere Jezus zélf de tekenen die gepaard gaan met zijn wederkomst: bloed, vuur en rookpilaren. En dat is ook niet verwonderlijk: God manifesteert zich regelmatig in machtige natuurwonderen. Zelfs als Jezus aan het kruis hangt, vragen de joden zich af of Elia zal komen om Jezus te helpen. Maar Elia komt niet om Jezus van het kruis te helpen, als Jezus het gebed van de rechtvaardige (Ps 22) bidt. Maar er gebeurt wel iets anders. 

God geeft een teken
God geeft tekenen, nl. de opstanding van de rechtvaardigen. Het zijn heiligen die opstaan en in de heilige stad verschijnen  na de opstanding. IVP New Testament Commentary zegt hierover: "Elijah did nog come to deliver Jesus, but signs that Jews regularly expected to accompany the death of the righteous did follow Jesus's death." (bij Mt 27:51-53). 
De wonderen die gebeuren zijn als volgt: 
- het voorhangsel in de tempel scheurt middendoor
- er komt een hevige aardbeving
- de rotsen breken 
- en heiligen staan op uit de dood 
Het zijn tekenen die de joden vaak van Jezus verlangden: geef ons een teken zodat we geloven zullen. 
Maar de enigen die het geloven, lijken de Romeinse soldaten te zijn: "En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit was Gods Zoon!

Dit betekent het 
De psalmen zingen dat Jahweh (De HEERE) de natuur in handen heeft: Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen; vast staat uw troon, van oudsher, U bent van eeuwigheid." (Ps 93:2).  Deze zelfde God komt in de wereld rechtspreken, wat gepaard gaat met geweld in de natuur: "Laat de hemel zich verblijven ... laat de zee bulderen... laat het veld van vreugde opspringen... voor het aangezicht van de HEERE, want Hij komt, want hij komt om de aarde te oordelen." (Ps 96:11-13). En in Psalm 97 wordt duidelijk dat Jahweh de aarde verlicht met bliksem en donkerheid, waardoor de bergen smelten als was voor het aangezicht van de HEERE (97:5). Maar dit oordeel heeft een doel: "Hij bewaart de ziel van zijn gunstelingen, Hij redt hen uit de hand van de goddelozen." (97:10). Ook in de profeten komen we de HEERE als Wreker tegen: "Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur, de rotsen worden door Hem stukgebroken."  (Nahum 1:6). 
     Als nu bij de veroordeling van de Heere Jezus zulke machtige wonderen gebeuren is dat in de eerste plaats om Jeruzalem een groot teken te geven: hier is de HEERE betrokken! Hier vindt een oordeel plaats. Maar de enige die het lijken te begrijpen zijn de Romeinse soldaten. Zij belijden: "Waarlijk was deze mens Gods Zoon."  
     Later in het boek Openbaring wordt de zichtbare natuur ingeschakeld om de woede van God te uiten. Want als het Lam het zesde zegel opent verschijnen er een aardbeving, een zonsverduistering en een bloedrode maan. Ook vallen de sterren van de hemel op de aarde. "En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En ... zij verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen" (Openb. 6:14,15). Blijkbaar is Gods oordeel zichtbaar in natuurgeweld, zodat de bewoners van de aarde er veel van merken. 

Wat gebeurt er met de opgestane heiligen? 
Deze heiligen uit Jeruzalem zijn het zoveelste teken dat Jezus de Messias is. Geloven de Joden het nu nog niet? Deze heiligen staan op wanneer Jezus sterft en komen hun graven uit wanneer Jezus opgewekt is. Zij zijn opgewekt met een verheerlijkt lichaam, en verschijnen, zoals Jezus af en toe verschijnt en weer verdwijnt. Straks als Jezus terugkeert, zal hij komen "met al Zijn heiligen" (1 Thess 3:13) Deze heiligen zijn als het ware de voorboden van de grote groep van heiligen die door Jezus zijn gered. In Mattheüs 23 had Jezus de joden veroordeelt voor hun ongeloof, door de profeten te doden in de stad. Hij noemt Jeruzalem de stad die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn." (Mt23:37). Nu komen deze heiligen getuigenis geven aan Jezus' woorden. 
Jezus was DE RECHTVAARDIGE, die nu gedood is en opgewekt! Van alle kanten wordt dit duidelijk. tot op de Pinksterdag de ogen werkelijk open gaan en velen geloven. 

woensdag 31 januari 2018

Waarom een blauwe maan?

  Een bijzonder natuurverschijnsel! Een blauwe maan, die niet alleen vandaag, 31 januari 2018, maar ook 31 maart 2018 te zien zal zijn.

  Wat is de functie van de maan nu eigenlijk?
  Iedereen weet dat de maan een cyclus van vier weken doorloopt. 
  Maar de maan 'regelt' ook de getijden van eb en vloed. De joodse en islamitische kalender is op de vierwekelijkse cyclus van de maan afgestemd. Ben je een beetje thuis in de Bijbel, dan weet je dat feestdagen altijd rond nieuwe maan of juist bij volle maan gevierd worden. 

  In de Bijbel, Genesis 1 staat dat de lichten "tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren". De hele Bijbelse kalender van feestdagen is hierop afgestemd. Ook Jezus zelf rekent met natuurverschijnselen, want Hij zegt dat er "tekenen ...zijn aan de zon en de maan en de sterren." (Lk 21:25). 

  Ik heb even gezocht naar bijzondere Joodse feestdagen, en wat blijkt... vandaag wordt het Joodse "Toe Bisjvat" (het nieuwjaar van de bomen) gevierd.
  En op 31 maart 2018 start één van de grote feesten, het Pesachfeest. HIerbij wordt de grote bevrijding uit Egypte gevierd.
  Kijk maar naar de maan. Wie het lukt de stand van de maan tegen te houden, kan de plannen van God tegenhouden! Wie komt daar nog eens mee?
  De maan... een bijzonder natuurverschijnsel? Zeker.
  Eén van de vele verwijzingen naar de Schepper.woensdag 13 december 2017

Houd vol tot het einde

Volharding

Het bijbel Hebreeën is geschreven als één grote indringende preek waarin allerlei aspecten van het oude verbond worden uitgelegd met het oog op het werk van de Heere Jezus en de Heilige Geest. Feitelijk wordt uitgelegd waar alle voorschriften, offers en personen uit het Oude Testament toe hebben gediend: zij hebben vooruit gewezen naar de Heere Jezus en zijn werk.  De hoofdboodschap van Hebreeën is: “Houd vol tot het einde!”  Met ongelooflijk veel aansporingen doet de schrijver een appèl op zijn lezers. Alle aansporingen worden met Bijbelcitaten uit het OT toegelicht. Alles waarin God zich voorheen heeft geopenbaard, wordt geciteerd.
Tekst
Aansporingen om vol te houden.
2:1
Daarom moeten we ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven.
3:6
Laten wij de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden.
3:14
Als wij tenminste het beginsel van de vaste grond tot het einde toe onwrikbaar basthouden.
4:1
Laten we er beducht voor zijn dat iemand schijnt achter te blijven…
4:11
Laten we ons dan beijveren om de rust in te gaan
4:14
Laten we deze belijdenis vasthouden.
4:16
Laten we met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade
6:4-6
Het is onmogelijk om hen die verlicht zijn geweest… en afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen
9:28
Jezus zal zélf gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid
10:22
Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof
10:23
Laten we deze belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft, is getrouw
10:25
Laten wij de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is…
10:39
Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven, tot behoud van de ziel.
12:1
Laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt.
12:1
Laten wij met volharding de wedloop loen die voor ons ligt.
12:12
Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën,
12:28
Laten wij daarom… aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige manier, met ontzag en eerbied
13:1
Laat  de broederliefde…gastvrijheid…huwelijk… blijven
13:9
Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen.
13:13
Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaadheid dragen.
13:15
Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God.

Het boek staat boordevol met citaten uit het Oude Testament, waaronder veel Psalmcitaten. Een aantal hiervan volgen hieronder.
Tekst OT
Inhoud
Toepassing
Psalm 110
Zit aan mijn rechterhand
Priester naar de orde van Melchizedek
Jezus is aan Gods rechterhand gezeten en is priester, niet uit de stam van Levi, maar onverwachts en ongedacht net als Melchizedek opeens naar voren trad.
Jezus is de zoon van God, Priester in der eeuwigheid.
Psalm 95
Verhard uw hart niet, verbitter de Heere niet, zij konden niet ingaan vanwege hun ongeloof
Verhard je niet voor het werk van de Heere Jezus, omdat je anders het koninkrijk van God niet binnen kan gaan. (Hebr. 4)

Genesis 14
Melchizedek komt naar Abraham en zegent hem
Jezus is net als Melchizedek: koning der gerechtigheid en Priester tegelijk. (Hebr. 7)
Exodus 25
Priesters gaan de tabernakel binnen met bloed van stieren en bokken om tot God te naderen voor de zonden van het volk
Jezus is de hemel zélf doorgegaan met zijn eigen bloed om ons bij God te brengen in het vergeven van onze zonden (Hebr. 8—10)
OT
Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sara, Izak, Jakob, Jozef, Mozes, Israël, Rachab, Gideon, etc.
Deze mensen hebben de belofte gehad, maar niet de vervulling gezien. Toch hebben zij in geloof ernaar uitgezien (Hebr. 11)

12:12

zondag 26 november 2017

De zegeningen van Bileam

Numeri 22-24

Hieronder lees je het verhaal van Bileam zoals hij in gesprek met Balak vier zegeningen uitsprak over Israël. Het is overgenomen van www.debijbel.nl in de vertaling van Groot Nieuws Bijbel. Door drie mensen om beurten te lezen: voorlezer, Bileam, Balak.
Op de kaart zie je de reis van Israël, in de buurt van nr. 15 speelt dit verhaal zich af. Kaartje van (https://maryrubow.files.wordpress.com/2014/01/03990_000_bible-map-2hsmall.gif ) 36Toen ​Balak​ hoorde dat ​Bileam​ in aantocht was, ging hij hem tegemoet tot de stad Ar aan de rivier de ​Arnon​ bij de grens met ​Moab. 
37Balak: ‘Waarom bent u niet meteen naar mij toe gekomen? Dacht u dat ik niet genoeg kon betalen?’ 
38Bileam: ‘Ik ben er nu toch? Maar het is nog de vraag of ik iets voor u zal kunnen doen. Alleen wat God mij zegt, kan ik u meedelen.’
39Bileam​ ging met ​Balak​ mee naar de stad Kirjat-Chusot. 40Daar liet ​Balak​ koeien en schapen slachten voor de ​offers. Een gedeelte van het vlees gaf hij aan ​Bileam​ en de ​leiders​ die hem vergezelden. Balak​ nam ​Bileam​ de volgende morgen mee naar Bamot-Baäl, vanwaar ​Bileam​ een klein deel van de Israëlieten kon zien.

1Bileam: ‘Bouw hier zeven ​altaren​ en maak zeven stieren en zeven rammen klaar voor het ​offer.’ 
2Balak​ deed wat ​Bileam​ hem opdroeg. Hij offerde samen met ​Bileam​ op elk ​altaar​ een stier en een ram. 
​Bileam: ‘U moet hier bij de ​offers​ blijven, terwijl ik wegga. Misschien wil de Heer mij ontmoeten. Dan zal ik u vertellen wat hij me heeft meegedeeld.’ ​
Bileam​ ging naar een kale bergtop. 4Daar kwam God naar hem toe.
Bileam: ‘Ik heb zeven ​altaren​ voor u gebouwd en op elk ervan een stier en een ram geofferd.’ 
5De Heer vertelde ​Bileam​ wat hij moest zeggen en stuurde hem terug. 6Balak​ en de ​leiders​ van ​Moab​ stonden nog steeds bij de ​offers​ toen ​Bileam​ terugkwam.
Bileam:
‘Balak, de ​koning​ van ​Moab, ontbood me.
Hij liet me halen uit het oosten,
uit de bergen van Aram.
Vervloek voor mij die nakomelingen van ​Jakob, zei hij,
verwens dat Israël.
8Maar hoe kan ik dit volk ​vervloeken
als God het niet ​vervloeken​ wil?
Hoe kan ik het verwensen,
als de Heer het niet verwensen wil?
9Vanaf deze rotsen zie ik hen,
vanaf dit gebergte sla ik hen gade.
Ze zijn een heel bijzonder volk,
bij andere volken sluiten ze zich niet aan.
10Wie kan de nakomelingen van ​Jakob​ tellen?
Ze zijn talrijk als de zandkorrels op het strand.
Laat mij sterven als een van hen,
mijn eind vinden bij dat rechtvaardige volk.’
                                                                                                                       
Balak: ‘Wat hebt u gedaan? Ik haalde u hierheen om mijn vijanden te ​vervloeken, maar in plaats daarvan hebt u ze gezegend!’ 
Bileam: ‘Ik kan alleen maar doen wat de Heer mij heeft opgedragen.’ 
Balak: ​ ‘Ga met me mee naar een andere plaats, waar u tenminste een groot deel van de Israëlieten kunt zien. Van die plaats af moet u hen ​vervloeken.’ 
14Hij nam hem mee naar de hoogvlakte die Sofim wordt genoemd: Uitkijk, dicht bij de top van de Pisga. Daar liet ​Balak​ weer zeven ​altaren​ bouwen en op elk ervan offerde hij weer een stier en een ram. 
​Bileam: ‘U moet ook hier weer bij de ​offers​ blijven, dan ga ik op weg om de Heer te ontmoeten.’ 
16De Heer kwam bij ​Bileam, vertelde hem wat hij moest zeggen en stuurde hem terug. 17Toen ​Bileam​ terugkeerde, stond ​Balak​ met de ​leiders​ van ​Moab​ nog steeds bij de ​offers. ​Balak​ vroeg hem wat de Heer had gezegd. 
18Bileam​ zei toen:
‘Balak, zoon van Sippor,
luister, schenk mij uw aandacht.
19God liegt niet, zoals de mensen,
verandert niet van gedachten, zoals wij.
Zou hij ooit iets beloven en het nalaten,
iets aankondigen en het niet laten doorgaan?
20Hij heeft me opgedragen te ​zegenen.
God heeft gezegend. Daaraan valt niet te tornen.
21Geen onheil bedreigt het volk van ​Jakob.
Rampen hoeven de Israëlieten niet te vrezen.
De Heer, hun God, beschermt hen;
hij is hun gevierde ​koning.
22Hij heeft hen uit Egypte gehaald.
Hij vecht voor hen als een buffel.
23Bezweringen hebben op hen geen vat,
toverspreuken kunnen hen niet deren.
Van nu af zal iedereen zeggen:
Wat bracht God niet voor hen tot stand!
24Israël is een machtige leeuw.
Hij gaat niet liggen
voor hij zijn prooi heeft verscheurd
en het ​bloed​ van zijn slachtoffers gedronken.’
​Balak: ‘Als u niet wilt ​vervloeken, ​zegen​ dan tenminste niet.’ 
26Bileam: ‘Heb ik u niet gezegd dat ik alle bevelen van de Heer zou opvolgen?’ 
​Balak ‘Kom met me mee naar een andere plaats. Misschien vindt God het goed dat u daar uw vervloekingen uitspreekt.’ 
28Balak​ nam ​Bileam​ mee naar de top van de berg Peor, die uitzicht biedt over de woestijn.
29Bileam: ‘Bouw ook hier zeven ​altaren​ en ​offer​ zeven stieren en zeven rammen.’ 
30Balak​ deed wat ​Bileam​ vroeg en offerde op elk ​altaar​ een stier en een ram.
241Bileam​ begreep nu dat de Heer de Israëlieten wilde ​zegenen. Daarom ging hij niet op aanwijzingen af zoals de vorige keren. Hij keerde zich naar de woestijn,2waar hij de ​stammen​ van de Israëlieten gelegerd zag. Toen werd hij van Gods geest vervuld 3en zei:
Bileam:
 ‘Dit heb ik, ​Bileam, de zoon van Beor, te zeggen:
Ik mag zien wat verhuld is
4en horen wat God meedeelt.
Met starende ogen, in ​vervoering
aanschouw ik wat de Almachtige laat zien.
5Israël, je zult wonen in prachtige ​tenten.
Welvarend zullen je nederzettingen zijn,
6uitgestrekt als brede dalen,
als tuinen langs de rivier,
mooi als aloë’s geplant door de Heer,
als ceders langs het water.
7Overvloedig zal er water vloeien
en zaad ontkiemen door de regen.
Hun ​koning​ zal verheven zijn boven Agag,
de ​koning​ van Amalek;
zijn koningschap is zonder weerga.
8Hij heeft hen uit Egypte gehaald
en vecht voor hen als een buffel.
Hij verslindt de vijandige volken,
verbrijzelt hun botten,
breekt hun ​pijlen​ aan stukken.
9Als een leeuw vlijt hij zich neer.
Wie zou hem durven tergen?
Wie Israël zegent, wordt zelf gezegend,
wie het vervloekt, vervloekt zichzelf.’
10Balak​ balde zijn vuisten van woede en zei tegen ​Bileam
Balak: ‘Ik heb u ontboden om mijn vijanden te ​vervloeken, maar u hebt ze nu al drie keer gezegend. 11Ga terug naar uw land. Ik heb beloofd u vorstelijk te belonen, maar de Heer heeft dat verhinderd.’ 
12Bileam​: ‘Heb ik al niet tegen uw gezanten gezegd dat ik in geen geval tegen het bevel van de Heer, mijn God, kan ingaan? 13Al geeft u mij al uw goud en zilver, dan nog zou ik alleen kunnen doen wat de Heer mij beveelt. 14Ik ga terug naar mijn land, maar eerst zal ik u nog zeggen wat dat volk in de toekomst uw volk zal aandoen.’ 
15Toen sprak ​Bileam​ weer in opdracht van de Heer:
Bileam:
‘Dit heb ik, ​Bileam, de zoon van Beor, te zeggen:
Ik mag zien wat verhuld is
16en horen wat de allerhoogste God meedeelt,
hij laat mij delen in zijn kennis.
Met starende ogen, in ​vervoering
aanschouw ik wat de Almachtige laat zien.
17Ik kijk in de toekomst:
ik zie een gestalte,
hij staat op in Israël,
zoals een ster rijst aan de hemel.
Hij heerst over het volk van ​Jakob;
met zijn staf verplettert hij de ​leiders​ van ​Moab.
Hij vernietigt het volk van ​Set.
18Zijn vijanden, de Edomieten, zal hij overheersen,
Seïr, hun land, zal hij veroveren.
Israël blijft aan de winnende hand.
19Het zal zijn vijanden vertrappen.
Zelfs de overlevenden uit Ar brengt het om.’

25Toen ​Bileam​ dit gezegd had, keerde hij naar zijn land terug. Ook ​Balak​ ging naar ​huis.


zaterdag 7 oktober 2017

Jezus en Jeruzalem

Zacharia 11 t/m 14 bevatten ongelooflijke beloften die grotendeels nog op vervulling wachten. Wat wij meemaken in onze tijd lijken geweldige voorboden van alles wat Zacharia heeft gezien als profeet. Hierbij mogen we niet vergeten dat veel beloften uit het boek Zacharia direct betrekking hebben op en gericht zijn op zijn eigen toekomst. Gelden deze beloften ook voor nu nog? Je zou kunnen denken, komt er nu nog wat van zijn beloften uit? We zullen zien!
Allereerst is Zacharia door God geroepen om de teruggekeerde ballingen in Jeruzalem te bemoedigen. Zou herbouwden de tempel en de stad Jeruzalem. Maar door tegenwerking zijn deze herstelwerkzaamheden stilgelegd. Mensen raakten ontmoedigd en stopten het werk. Juist aan hen richt Zacharia zich met zijn acht nachtelijke visioenen (Zacharia 1 t/m 6). Maar wat dacht je van de heerlijke belofte uit Zacharia 8: ”Er zullen weer oude mannen en vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd. De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen.” Deze profetie is zeker al vervuld, want toen Jezus in Jeruzalem kwam, was de stad een bruisende en levendige stad, waarin de tempel centraal stond en ouderen en jongeren daarin woonden, werkten, offerden en baden.
Als we in Zacharia 11 lezen over Zacharia die een opmerkelijke actie uitvoert. Hij gaat enkele maanden als herder werken. Daarbij ontslaat hij slechte herders, en verbreekt zijn herdersstaf Liefelijkheid en Samenbinding. Voor zijn werk wordt weinig waardering gegeven: slechts dertig zilverstukken krijgt hij hiervoor. Natuurlijk is deze belofte ook vervuld, toen de Goede Herder zijn leven gaf voor zijn schapen.  Zie ook de beroemde tekst “Zwaard, ontwaak tegen mijn Herder… Sla die Herder en de schapen zullen verstrooid worden.” (Zacharia 13:7-8)
Maar vanaf Zacharia 12 komen er opmerkelijk genoeg profetieën voor die nog te gebeuren staan. Jeruzalem wordt genoemd een bedwelmende beker of ook een zware steen waaraan de volken zich vertillen. Het gaat over een belegering van Jeruzalem waarbij alle volken zich tégen haar keren. “Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem.” (Zacharia 14:2)  En als al die heidenvolken tegen Jeruzalem opkomen, zal “D HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg.” (Zach. 14:3,4). Zowel joden als christenen moslims, ja zelfs de hele wereld heeft zijn ogen gericht op Jeruzalem. Het is inderdaad een steen des aanstoots, het valt zelfs onder de door de VN benoemd ‘bezette gebieden’. Velen in de wereld zouden de stad willen zuiveren van joden alsof het een ghetto is dat gezuiverd moet worden. Wat Hitler niet heeft bereikt, wordt opnieuw beraamd. Vele volken erkennen de status van Jeruzalem en zelfs de staat Israël niet. Machtige krachten bundelen zich samen voor de strijd tégen Israël en Jeruzalem. Wat eeuwenlang niet mogelijk was, is weer mogelijk: heidenvolken strijden tegen Jeruzalem.

En hoe zit het dan met de tekst dat “zijn voeten staan op de Olijfberg?”  Zal dit niet zijn als Jezus voor het oog van de hele wereld terugkomt. Dan “zullen zij Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven … bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.” Vele joodse geleerden wachten op het moment dat hun Messias zal verschijnen op de Olijfberg. En Wie zullen zij anders ontmoeten dan de Zoon van God, Jezus de Messias. Over hem schrijft Johannes vanuit Patmos: “Genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en die komt … van Jezus Christus, die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden … Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja Amen.” (Openbaring 1:4-7). Komt er nog wat van? Zeker, Hij komt! 

woensdag 27 september 2017

Daniël - standhouden bij tegenwerking

Opbouw van het boek
1
Inleiding
Daniël en vrienden aan koninklijke hof.


Tabel 1 Overzicht van de opbouw van het boek Daniël

2
Nebukadnezar - wereldrijken
Droom van beeld – goud, zilver, koper, ijzer

7
Daniël – wereldrijken
Visioen vier grote dieren.
3
Nebukadnezar
Gouden beeld – drie vrienden om hun geloof  in de oven geworpen

6
Darius
Leeuwenkuil – Daniël om  zijn geloof in kuil gegooid.
4
Nebukadnezar – droom van omgehakte boom. #vernedering voor God

5
Belsazar
Ziet een hand op de muuur:  gewogen en te licht bevonden #gedood
8
Daniël – ram en geitenbok
Visioen over nabije toekomst


9
Daniël – gebed en visioen
Gebed om einde ballingschap. Visioen over 70 jaarweken tot de komst van de Messias


10-12
Daniël – visioen eindtijd
Visioen over de verre toekomst


 Het boek Daniël bestaat uit twee delen die onderling samenhangen. De eerste zes (geschiedkundige) hoofdstukken verhalen het leven van Daniël in zes anekdotes. In de laatste (profetische) zes hoofdstukken vinden we een indringend gebed en drie indrukwekkende visioenen over de komst van Gods koninkrijk en de eindtijd.
Van het kunstig vormgegeven boek kennen we bijna alleen de hoofdstukken 2 t/m 7. De thema’s die hier naar voren gebracht worden, lijken spiegelverhalen. De laatste vier hoofdstukken bevatten visioenen die Daniël ontvangen heeft met betrekking tot de nabije en verre toekomst.  Zie voor een duidelijke uitleg de video hiernaast.  
                Daniël bidt om het einde van de ballingschap. De zeventig jaar door Jeremia voorzegt, zijn bijna voorbij. Hij krijgt dan een visioen waarin de engel Gabriël hem verteld dat er nog meer moet gebeuren. Nog 7 x 70 jaar zullen er voorbijgaan voordat de Messias komt. En dat is ook uitgekomen.

Betrouwbaar en verantwoordelijk.
Daniël en zijn vrienden ontvangen Babylonische namen en krijgen een hoge opleiding in de taal en cultuur van de Chaldeeën. Samen besluiten ze vast te houden aan hun God. God zegent hen met buitengewone wijsheid en geeft Daniël de wijsheid om dromen uit te leggen. Zij buigen echter niet voor de goden van Babel. Dit komt de vier vrienden duur te staan (Dn 3, Dn 6).
Van Daniël en zijn vrienden leren we hoe je als gelovige in een minderheidspositie kunt standhouden. Zij getuigen van een onverzettelijk geloof in hun betrouwbare God. De drie vrienden belanden hierdoor in de vurige oven (Dn 3) en Daniël in de leeuwenkuil (Dn 6). De uitkomst is buitengewoon verrassend: de heidense koning erkent de macht van de HEERE God.